top of page

Algemene voorwaarden ​

 

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met QDofficial.nl aangegane overeenkomsten, door QDofficial.nl geleverde diensten en alle door QDofficial.nl gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor QDofficial.nlniet bindend en niet van toepassing.

2. Aanvaarding en uitvoering opdrachten

2.1 QDofficial.nl voert de door de klant schriftelijk, dan wel mondelinge bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website en / of grafische ontwerpen naar beste kunnen en weten uit, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden.

2.2 De klant is verplicht voldoende materiaal  aan artikel 3 te leveren aan QDofficial.nl en QDofficial.nl voldoende medewerking te verlenen zodat het QDofficial.nl mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

2.3 QDofficial.nl heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen QDofficial.nl en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.

2.4 QDofficial.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

 

3. Aanlevering materiaal

3.1 Het door de klant aan QDofficial.nl geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen QDofficial.nl en de klant.

3.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan QDofficial.nl dat al het door de klant aan QDofficial.nl aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door QDofficial.nl te laten gebruiken bij het ontwikkelen van een website en of grafische vormgeving.

3.3 Het is QDofficial.nl niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die QDofficial.nl noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

4. Prijzen

4.1 Alle door QDofficial.nl opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij deze

nadrukkelijk anders zijn aangegeven.

4.2 De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan QDofficial.nl verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door QDofficial.nl op de factuur vermeldde bank- of girorekening (tenzij anders afgesproken zoals bij betaling in termijnen. Dit wordt ook op de factuur vermeld.)

4.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen QDofficial.nl en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt QDofficial.nl zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website en / of het grafische werk, zonder de verplichting de website en / of grafische werk over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragings-rente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.5 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

4.6 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.

5.  Eigendomsvoorbehoud

5.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant. Dit slaat echter op het eindproduct. Niet op het source bestand. Het bronbestand kan tegen betaling overgenomen worden.

6. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 QDofficial.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

7.2 QDofficial.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van QDofficial.nl. QDofficial.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

7.3 Indien QDofficial.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 De klant is gehouden QDofficial.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen QDofficial.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is QDofficial.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Heeft u vragen, stuur ons dan een e-mail.

QDofficial.nl

Netherlands

Email: info.qdofficial@gmail.com

bottom of page